Previous issue > Previous issueVolume 26(5); May 2003
미소위암
(View : 1,224 times)
Clin Endosc 2003;26(5):243-245.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
분문부 위암, Scirrhous 위암
(View : 1,226 times)
Clin Endosc 2003;26(5):246-248.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
위암의 내시경 진단: 색소내시경(Chromoscopy)
(View : 1,228 times)
Clin Endosc 2003;26(5):249-253.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
Laser Scanning Confocal Microscopic Pathology and
(View : 1,272 times)
Clin Endosc 2003;26(5):254-258.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
Endoscopic Full-Thickness Plication: The Device, Technique,
(View : 1,243 times)
Ram Chuttani, M.D.
Clin Endosc 2003;26(5):261-266.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
3개월된 여아, 호흡곤란
(View : 1,297 times)
Clin Endosc 2003;26(5):269-270.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
29세 남자, 식도 점막하종양 의증
(View : 2,478 times)
Clin Endosc 2003;26(5):271-272.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
60세 남자, 일주일간 지속되는 흉골하 통증
(View : 1,507 times)
Clin Endosc 2003;26(5):273-274.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
41세 남자, 흑색변과 복통
(View : 1,367 times)
Clin Endosc 2003;26(5):275-276.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
43세 남자, 하지 종창, 심와부 불쾌감
(View : 1,331 times)
Clin Endosc 2003;26(5):277-278.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
4세 9개월 남아, 구토
(View : 1,407 times)
Clin Endosc 2003;26(5):279-280.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
38세 남자, 상복부 불쾌감
(View : 1,308 times)
Clin Endosc 2003;26(5):281-282.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
66세 여자, 요통위
(View : 1,227 times)
Clin Endosc 2003;26(5):283-284.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
26세 여자, 우하복부 통증
(View : 1,293 times)
Clin Endosc 2003;26(5):285-286.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
41세 남자, 토혈
(View : 1,290 times)
Clin Endosc 2003;26(5):287-288.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
52세 여자, 우상복부 동통
(View : 1,268 times)
Clin Endosc 2003;26(5):289-290.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
27세 남자, 흑색변
(View : 1,284 times)
Clin Endosc 2003;26(5):291-292.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
21세 여자, 우하복부 통증
(View : 1,414 times)
Clin Endosc 2003;26(5):293-294.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
31세 여자, 설사
(View : 1,641 times)
Clin Endosc 2003;26(5):295-296.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
31세 여자, 식도, 위, 대장의 검은색 반점 및 융기성 병변
(View : 1,730 times)
Clin Endosc 2003;26(5):297-298.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
41세 남자, 혈변
(View : 1,318 times)
Clin Endosc 2003;26(5):299-300.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
32세 남자, 고열
(View : 1,199 times)
Clin Endosc 2003;26(5):301-302.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
44세 남자, 골수이식 시행 후 지속적인 설사
(View : 1,242 times)
Clin Endosc 2003;26(5):303-304.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
50세 남자, 점액성 설사 및 발열
(View : 1,951 times)
Clin Endosc 2003;26(5):305-306.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
70세 여자, 복부 불쾌감
(View : 1,297 times)
Clin Endosc 2003;26(5):307-308.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
65세 여자, 심와부통증
(View : 1,586 times)
Clin Endosc 2003;26(5):309-310.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
44세 남자, 황달 및 고열
(View : 1,424 times)
Clin Endosc 2003;26(5):311-312.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
40세 여자, 우상복부 불편감
(View : 1,636 times)
Clin Endosc 2003;26(5):313-314.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
70세 남자, 황달
(View : 1,347 times)
Clin Endosc 2003;26(5):315-316.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
60세 남자, 상복부 불쾌감
(View : 1,265 times)
Clin Endosc 2003;26(5):319-319.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
73세 여자, 연하곤란
(View : 1,408 times)
Clin Endosc 2003;26(5):320-320.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
35세 남자, 심와부 동통 및 토혈
(View : 1,277 times)
Clin Endosc 2003;26(5):321-321.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
61세 남자, 오심과 구토
(View : 1,133 times)
Clin Endosc 2003;26(5):322-322.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
70세 남자, 식후 복부 불편감
(View : 1,221 times)
Clin Endosc 2003;26(5):323-323.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
80세 남자, 흑색변
(View : 1,264 times)
Clin Endosc 2003;26(5):324-324.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
37세 남자, 토혈
(View : 1,307 times)
Clin Endosc 2003;26(5):325-325.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
42세 여자, 심와부 불쾌감
(View : 1,189 times)
Clin Endosc 2003;26(5):326-326.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
48세 남자, 상복부 불쾌감
(View : 1,208 times)
Clin Endosc 2003;26(5):327-327.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
47세 여자, 상복부 통증
(View : 1,205 times)
Clin Endosc 2003;26(5):328-328.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
51세 남자, 좌측 안검 종괴
(View : 1,287 times)
Clin Endosc 2003;26(5):329-329.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
49세 여자, 오심과 구토
(View : 1,140 times)
Clin Endosc 2003;26(5):330-330.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
37세 여자, 6개월간의 소화불량
(View : 1,236 times)
Clin Endosc 2003;26(5):331-331.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
66세 남자, 무증상
(View : 1,355 times)
Clin Endosc 2003;26(5):332-332.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
61세 여자, 심와부 동통
(View : 1,193 times)
Clin Endosc 2003;26(5):333-333.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
56세 여자, 소화불량
(View : 1,195 times)
Clin Endosc 2003;26(5):334-334.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
70세 남자, 상복부 동통
(View : 1,207 times)
Clin Endosc 2003;26(5):335-335.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
77세 남자, 상복부 통증
(View : 1,184 times)
Clin Endosc 2003;26(5):336-336.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
87세 남자, 심와부 동통
(View : 1,265 times)
Clin Endosc 2003;26(5):337-337.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
63세 여자, 소화불량
(View : 1,221 times)
Clin Endosc 2003;26(5):338-338.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
56세 여자, 소화불량
(View : 1,309 times)
Clin Endosc 2003;26(5):339-339.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
41세 남자, 상복부 동통
(View : 1,320 times)
Clin Endosc 2003;26(5):340-340.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
72세 여자, 복부통증
(View : 1,262 times)
Clin Endosc 2003;26(5):341-341.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
22개월 남아, 토혈
(View : 1,107 times)
Clin Endosc 2003;26(5):342-342.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
74세 여자, 황달
(View : 1,148 times)
Clin Endosc 2003;26(5):343-343.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
53세 남자, 토혈
(View : 1,107 times)
Clin Endosc 2003;26(5):344-344.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
64세 여자, 좌하부 흉통, 체중감소
(View : 1,354 times)
Clin Endosc 2003;26(5):345-345.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
39세 남자, 급성 상복부 통증
(View : 1,149 times)
Clin Endosc 2003;26(5):346-346.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
58세 여자, 3일간의 흑색변
(View : 1,306 times)
Clin Endosc 2003;26(5):347-347.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
65세 남자, 우상복부 동통
(View : 1,446 times)
Clin Endosc 2003;26(5):348-348.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
63세 남자, 토혈
(View : 1,172 times)
Clin Endosc 2003;26(5):349-349.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
62세 여자, 미만성 복통
(View : 1,444 times)
Clin Endosc 2003;26(5):350-350.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
64세 여자, 흑색변
(View : 1,078 times)
Clin Endosc 2003;26(5):351-351.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
59세 남자, 식후 상복부 불쾌감
(View : 1,451 times)
Clin Endosc 2003;26(5):352-352.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
47세 남자, 만성설사
(View : 1,270 times)
Clin Endosc 2003;26(5):353-353.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
56세 남자, 하복부 동통과 설사
(View : 1,323 times)
Clin Endosc 2003;26(5):354-354.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
49세 남자, 하복부 통증
(View : 1,480 times)
Clin Endosc 2003;26(5):355-355.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
56세 남자, 간헐적 복통, 복부팽만 및 설사
(View : 1,906 times)
Clin Endosc 2003;26(5):356-356.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
39세 남자, 원인미상의 위장관 출혈
(View : 1,275 times)
Clin Endosc 2003;26(5):357-357.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
42세 여자, 하복부 통증과 혈성 설사
(View : 1,526 times)
Clin Endosc 2003;26(5):358-358.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
27세 남자, 궤양성 대장염
(View : 1,210 times)
Clin Endosc 2003;26(5):359-359.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
26세 여자, 하복부 동통
(View : 1,226 times)
Clin Endosc 2003;26(5):360-360.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
49세 여자, 복통 및 설사
(View : 1,424 times)
Clin Endosc 2003;26(5):361-361.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
46세 남자, 복부 불쾌감
(View : 1,201 times)
Clin Endosc 2003;26(5):362-362.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
83세 남자, 혈변
(View : 1,354 times)
Clin Endosc 2003;26(5):363-363.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
67세 여자/73세 여자, 복통과 묽은 변
(View : 1,215 times)
Clin Endosc 2003;26(5):364-364.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
52세 남자, 우하복부 종괴 및 불편감
(View : 1,466 times)
Clin Endosc 2003;26(5):365-365.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
생후 7개월 여아, 혈변
(View : 1,350 times)
Clin Endosc 2003;26(5):366-366.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
6세 여아, 혈변과 복통
(View : 1,802 times)
Clin Endosc 2003;26(5):367-367.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
28세 남자, 혈변
(View : 1,523 times)
Clin Endosc 2003;26(5):368-368.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
51세 남자, 대장암 수술 후 추적대장내시경 검사
(View : 1,193 times)
Clin Endosc 2003;26(5):369-369.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
54세 남자, 대장용종
(View : 1,181 times)
Clin Endosc 2003;26(5):370-370.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
43세 여자, 궤양성 대장염 진단 중 발견된 충수 점액류
(View : 1,173 times)
Clin Endosc 2003;26(5):371-371.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
62세 여자, 우하복부 통증
(View : 1,363 times)
Clin Endosc 2003;26(5):372-372.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
24세 여자, 심와부 통증
(View : 1,482 times)
Clin Endosc 2003;26(5):373-373.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
38세 남자, 우하복부 통증
(View : 1,492 times)
Clin Endosc 2003;26(5):374-374.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
65세 남자, 복통
(View : 999 times)
Clin Endosc 2003;26(5):375-375.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
48세 여자, 구토, 설사와 변비
(View : 1,366 times)
Clin Endosc 2003;26(5):376-376.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
75세 여자, 배변 시 복통과 변이 가늘어짐
(View : 1,490 times)
Clin Endosc 2003;26(5):377-377.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
49세 남자, 직장용종
(View : 1,964 times)
Clin Endosc 2003;26(5):378-378.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
82세 여자, 혈변 및 뒤무직
(View : 1,353 times)
Clin Endosc 2003;26(5):379-379.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
67세 여자, 복부 통증
(View : 1,159 times)
Clin Endosc 2003;26(5):380-380.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
78세 여자, 흑색변
(View : 1,253 times)
Clin Endosc 2003;26(5):381-381.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
41세 남자, 우하복부 통증
(View : 1,461 times)
Clin Endosc 2003;26(5):382-382.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
23세 여자, 우측 상복부 통증
(View : 3,063 times)
Clin Endosc 2003;26(5):383-383.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
83세 남자, 전복부 통증
(View : 1,179 times)
Clin Endosc 2003;26(5):384-384.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
64세 남자, 황달과 소양감
(View : 1,256 times)
Clin Endosc 2003;26(5):385-385.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
65세 남자, 상복부 동통
(View : 1,050 times)
Clin Endosc 2003;26(5):386-386.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
68세 여자, 명치 통증 및 체중 감소
(View : 1,432 times)
Clin Endosc 2003;26(5):387-387.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
63세 여자, 좌상복부 종물과 불쾌감
(View : 1,751 times)
Clin Endosc 2003;26(5):388-388.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
66세 여자, 우연히 발견된 췌장 낭성 종양
(View : 1,318 times)
Clin Endosc 2003;26(5):389-389.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
77세 여자, 소화불량증
(View : 1,180 times)
Clin Endosc 2003;26(5):390-390.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
64세 남자, 소화불량
(View : 1,242 times)
Clin Endosc 2003;26(5):391-391.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
43세 여자, 발열 및 황달
(View : 1,172 times)
Clin Endosc 2003;26(5):392-392.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
64세 여자, 2주 동안의 간헐적인 흑색변
(View : 1,277 times)
Clin Endosc 2003;26(5):393-393.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
35세 남자, 토혈
(View : 1,160 times)
Clin Endosc 2003;26(5):394-394.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
53세 남자, 두통
(View : 1,175 times)
Clin Endosc 2003;26(5):395-395.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
38세 남자, 호흡곤란
(View : 1,067 times)
Clin Endosc 2003;26(5):396-396.   Published online May 30, 2003
PDFPDF    
Journal Impact Factor 2.5
SCImago Journal & Country Rank
Endoscopic ultrasound-guided gastrojejunostomy with a direct technique without previous intestinal filling using a tubular fully covered self-expandable metallic stent. Clin Endosc. 2024;57:209-216
PubMed Central
PubMed
SCOPUS
EBSCO
DOAJ
KoreaMed
KoMCI
ScienceCentral
GoogleScholar
Similarity Check
Crossref Cited-by Linking
CrossMark
Funder Registry
Metadata
ORCID
COPE
Editorial Office
Korean Society of Gastrointestinal Endoscopy
#817, 156 Yanghwa-ro (LG Palace, Donggyo-dong), Mapo-gu, Seoul, 04050, Korea
TEL: +82-2-335-1552   FAX: +82-2-335-2690    E-mail: CE@gie.or.kr
Copyright © Korean Society of Gastrointestinal Endoscopy.                 Developed in M2PI
Close layer