Preventing and Controlling Bleeding in Gastric Endoscopic Submucosal Dissection
Chan Hyuk Park, Sang Kil Lee
Clin Endosc 2013;46(5):456-462.   Published online 2013 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2013.46.5.456
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Onset Time and Characteristics of Postprocedural Bleeding after Endoscopic Resection of Colorectal Lesions: A Multicenter Retrospective Study
Qiyun Xiao, Maximilian Eckardt, Awsan Mohamed, Helmut Ernst, Alexander Behrens, Nils Homann, Thomas Hielscher, Georg Kähler, Matthias Ebert, Sebastian Belle, Tianzuo Zhan
Digestive Diseases.2024; 42(1): 78.     CrossRef
Chinese national clinical practice guidelines on the prevention, diagnosis, and treatment of early gastric cancer
Peng Li, Ziyu Li, Enqiang Linghu, Jiafu Ji
Chinese Medical Journal.2024; 137(8): 887.     CrossRef
Sprayable Hydrogel Sealant for Gastrointestinal Wound Shielding
Gonzalo Muñoz Taboada, Daniel Dahis, Pere Dosta, Elazer Edelman, Natalie Artzi
Advanced Materials.2024;[Epub]     CrossRef
Role of second look endoscopy in endoscopic submucosal dissection and peptic ulcer bleeding: Meta-analysis of randomized controlled trials
Gowthami Sai Kogilathota Jagirdhar, Jose Andres Perez, Akshat Banga, Rakhtan K Qasba, Ruman K Qasba, Harsha Pattnaik, Muhammad Hussain, Yatinder Bains, Salim Surani
World Journal of Gastrointestinal Endoscopy.2024; 16(4): 214.     CrossRef
pH-responsive bioadhesive with robust and stable wet adhesion for gastric ulcer healing
Ruilin Xie, Xueli Yan, Jing Yu, Kaixiang Shen, Mengyuan Zhang, Meng Li, Zhuting Lv, Yuchen Zhang, Zixi Zhang, Yi Lyu, Yilong Cheng, Dake Chu
Biomaterials.2024; 309: 122599.     CrossRef
Endoscopy Deliverable and Mushroom-Cap-Inspired Hyperboloid-Shaped Drug-Laden Bioadhesive Hydrogel for Stomach Perforation Repair
Shuang Liu, Zhaohui Luan, Tongchuan Wang, Kaige Xu, Qiang Luo, Shaosong Ye, Wei Wang, Ruijue Dan, Zhenzhen Shu, Yu Huang, Kibret Mequanint, Chaoqiang Fan, Malcolm Xing, Shiming Yang
ACS Nano.2023; 17(1): 111.     CrossRef
Endoscopic submucosal dissection for early cancers or precancerous lesions of the upper GI tract in cirrhotic patients with esophagogastric varices: 10-year experience from a large tertiary center in China
Shuai Zhang, Ying-Di Liu, Ning-Li Chai, Yi Yao, Fei Gao, Bo Liu, Zhan-Di He, Lu Bai, Xin Huang, Chao Gao, En-Qiang Linghu, Lian-Yong Li
Gastrointestinal Endoscopy.2023; 97(6): 1031.     CrossRef
A chitosan-optimized polyethyleneimine/polyacrylic acid multifunctional hydrogel for reducing the risk of ulcerative arterial bleeding
Panxianzhi Ni, Sheng Ye, Shuting Xiong, Meng Zhong, Jing Shan, Tun Yuan, Jie Liang, Yujiang Fan, Xingdong Zhang
Journal of Materials Chemistry B.2023; 11(23): 5207.     CrossRef
A review of hydrogels used in endoscopic submucosal dissection for intraoperative submucosal cushions and postoperative management
Zhihong Chen, Jie Ding, Chengheng Wu, Dan Wei, Jing Sun, Hongsong Fan, Zhenzhen Guo
Regenerative Biomaterials.2023;[Epub]     CrossRef
Modified BEST-J Score Model Predicts Bleeding after Endoscopic Submucosal Dissection with Fewer Factors
Tomoyuki Okada, Tsuyoshi Mikamo, Wataru Hamamoto, Taku Iwamoto, Toshiaki Okamoto, Kazunori Maeda, Atsushi Yanagitani, Kiwamu Tanaka, Hajime Isomoto, Naoyuki Yamaguchi
Cancers.2022; 14(22): 5555.     CrossRef
Low-dose PPI to prevent bleeding after ESD: A multicenter randomized controlled study
Li Yang, Jian Qi, Weiqing Chen, Qinghong Guo, Rui Xie, Zhifeng Zhao, Shanyu Qin, Aiming Liu, Mingming Den, Chaoqiang Fan, Jianyin Bai, Hui Lin, Hong Guo, Shiming Yang
Biomedicine & Pharmacotherapy.2021; 136: 111251.     CrossRef
A novel self-assembling peptide for hemostasis during endoscopic submucosal dissection: a randomized controlled trial
Sharmila Subramaniam, Kesavan Kandiah, Fergus Chedgy, Carole Fogg, Sreedhari Thayalasekaran, Asma Alkandari, Michelle Baker-Moffatt, Joanne Dash, Mark Lyons-Amos, Gaius Longcroft-Wheaton, James Brown, Pradeep Bhandari
Endoscopy.2021; 53(01): 27.     CrossRef
Injectable Self-Healing Adhesive pH-Responsive Hydrogels Accelerate Gastric Hemostasis and Wound Healing
Jiahui He, Zixi Zhang, Yutong Yang, Fenggang Ren, Jipeng Li, Shaojun Zhu, Feng Ma, Rongqian Wu, Yi Lv, Gang He, Baolin Guo, Dake Chu
Nano-Micro Letters.2021;[Epub]     CrossRef
Feasibility and safety of a new endoscopic synthetic sealant nebulizing device over gastric endoscopic submucosal dissections
Ivo Boškoski, Jun Hamanaka, Federico Barbaro, Vincenzo Arena, Pietro Mascagni, Maria Emiliana Caristo, Martina De Siena, Camilla Gallo, Guido Costamagna
Surgical Endoscopy.2021; 35(7): 4048.     CrossRef
Implementation of endoscopic submucosal dissection in a country with a low incidence of gastric cancer: Results from a prospective national registry
Gloria Fernández‐Esparrach, José‐Carlos Marín‐Gabriel, Alberto H. de Tejada, Eduardo Albéniz, Oscar Nogales, Andres J. del Pozo‐García, Pedro J. Rosón, Unai Goicotxea, Hugo Uchima, Alvaro Terán, Alvarez Alberto, Rodríguez‐Sánchez Joaquín, Rivero‐Sánchez L
United European Gastroenterology Journal.2021; 9(6): 718.     CrossRef
Clinical practice guideline for endoscopic resection of early gastrointestinal cancer
Chan Hyuk Park, Dong-Hoon Yang, Jong Wook Kim, Jie-Hyun Kim, Ji Hyun Kim, Yang Won Min, Si Hyung Lee, Jung Ho Bae, Hyunsoo Chung, Kee Don Choi, Jun Chul Park, Hyuk Lee, Min-Seob Kwak, Bun Kim, Hyun Jung Lee, Hye Seung Lee, Miyoung Choi, Dong-Ah Park, Jong
Intestinal Research.2021; 19(2): 127.     CrossRef
Bleeding after endoscopic submucosal dissection of gastric lesions
Chao Hu Yang, Yu Qiu, Xiao Li, Rui Hua Shi
Journal of Digestive Diseases.2020; 21(3): 139.     CrossRef
Clinical Practice Guideline for Endoscopic Resection of Early Gastrointestinal Cancer
Chan Hyuk Park, Dong-Hoon Yang, Jong Wook Kim, Jie-Hyun Kim, Ji Hyun Kim, Yang Won Min, Si Hyung Lee, Jung Ho Bae, Hyunsoo Chung, Kee Don Choi, Jun Chul Park, Hyuk Lee, Min-Seob Kwak, Bun Kim, Hyun Jung Lee, Hye Seung Lee, Miyoung Choi, Dong-Ah Park, Jong
Clinical Endoscopy.2020; 53(2): 142.     CrossRef
Clinical Practice Guideline for Endoscopic Resection of Early Gastrointestinal Cancer
Chan Hyuk Park, Dong-Hoon Yang, Jong Wook Kim, Jie-Hyun Kim, Ji Hyun Kim, Yang Won Min, Si Hyung Lee, Jung Ho Bae, Hyunsoo Chung, Kee Don Choi, Jun Chul Park, Hyuk Lee, Min-Seob Kwak, Bun Kim, Hyun Jung Lee, Hye Seung Lee, Miyoung Choi, Dong-Ah Park, Jong
The Korean Journal of Gastroenterology.2020; 75(5): 264.     CrossRef
Clinical Practice Guideline for Endoscopic Resection of Early Gastrointestinal Cancer
Chan Hyuk Park, Dong-Hoon Yang, Jong Wook Kim, Jie-Hyun Kim, Ji Hyun Kim, Yang Won Min, Si Hyung Lee, Jung Ho Bae, Hyunsoo Chung, Kee Don Choi, Jun Chul Park, Hyuk Lee, Min-Seob Kwak, Bun Kim, Hyun Jung Lee, Hye Seung Lee, Miyoung Choi, Dong-Ah Park, Jong
The Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research.2020; 20(2): 117.     CrossRef
Comparative efficacy of various anti-ulcer medications after gastric endoscopic submucosal dissection: a systematic review and network meta-analysis
Eun Hye Kim, Se Woo Park, Eunwoo Nam, Jae Gon Lee, Chan Hyuk Park
Surgical Endoscopy.2019; 33(4): 1271.     CrossRef
Haemostasis and prevention of bleeding related to ER: The role of a novel self‐assembling peptide
Sharmila Subramaniam, Kesavan Kandiah, Sreedhari Thayalasekaran, Gaius Longcroft-Wheaton, Pradeep Bhandari
United European Gastroenterology Journal.2019; 7(1): 155.     CrossRef
Management of antithrombotic agents and current issues in patients undergoing endoscopic submucosal dissection
Chan Hyuk Park
International Journal of Gastrointestinal Intervention.2019; 8(3): 116.     CrossRef
Safety and effectiveness of endoscopic mucosal resection or endoscopic submucosal dissection for gastric neoplasia within 2 days’ hospital stay
Joon Young Choi, Young Soo Park, Gyeongjae Na, Sung Jae Park, Hyuk Yoon, Cheol Min Shin, Nayoung Kim, Dong Ho Lee
Medicine.2019; 98(32): e16578.     CrossRef
Endovascular hemostasis for endoscopic procedure-related gastrointestinal bleeding
Minho Park, Jong Woo Kim, Ji Hoon Shin
International Journal of Gastrointestinal Intervention.2019; 8(3): 134.     CrossRef
Role of second‐look endoscopy and prophylactic hemostasis after gastric endoscopic submucosal dissection: A systematic review and meta‐analysis
Eun Hye Kim, Se Woo Park, Eunwoo Nam, Chang Soo Eun, Dong Soo Han, Chan Hyuk Park
Journal of Gastroenterology and Hepatology.2017; 32(4): 756.     CrossRef
Oral esomeprazole vs injectable omeprazole for the prevention of hemorrhage after endoscopic submucosal dissection
Takashi Uchiyama, Takuma Higurashi, Hitoshi Kuriyama, Yoshinobu Kondo, Yasuo Hata, Atsushi Nakajima
World Journal of Gastrointestinal Endoscopy.2017; 9(10): 514.     CrossRef
Efficacy of forced coagulation with low high-frequency power setting during endoscopic submucosal dissection
Tsukasa Ishida, Takashi Toyonaga, Yoshiko Ohara, Tadao Nakashige, Yasuaki Kitamura, Ryusuke Ariyoshi, Hiroshi Takihara, Shinichi Baba, Tetsuya Yoshizaki, Fumiaki Kawara, Shinwa Tanaka, Yoshinori Morita, Eiji Umegaki, Namiko Hoshi, Takeshi Azuma
World Journal of Gastroenterology.2017; 23(29): 5422.     CrossRef
Complications of endoscopic resection techniques for upper GI tract lesions
D. Libânio, P. Pimentel-Nunes, M. Dinis-Ribeiro
Best Practice & Research Clinical Gastroenterology.2016; 30(5): 735.     CrossRef
Factors associated with the outcomes of endoscopic submucosal dissection in pyloric neoplasms
Jung Ho Bae, Gwang Ha Kim, Bong Eun Lee, Tae Kyun Kim, Do Youn Park, Dong Hoon Baek, Geun Am Song
Gastrointestinal Endoscopy.2015; 81(2): 303.     CrossRef
Transcatheter arterial embolization for uncontrolled bleeding during endoscopic submucosal dissection of the stomach
Osamu Komatsu, Tomohito Matsushita, Kyo Kishimoto, Wataru Adachi
Clinical Journal of Gastroenterology.2014; 7(3): 219.     CrossRef