A Case of Early Gastric Cancer with Solitary Metastasis to the Pleura
Eun Jung Hwang, Jae Young Jang, Yun Wha Kim, Seok Ho Dong, Hyo Jong Kim, Byung-Ho Kim, Young Woon Chang
Clin Endosc. 2013;46(6):666-670.   Published online 2013 Nov 19     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2013.46.6.666
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Value of Computed Tomography in Preoperative N Staging of Early Gastric Cancer Meeting the Endoscopic Resection Criteria
Su Jin Kim, Tae Un Kim, Cheol Woong Choi, Dae Hwan Kang, Hyung Wook Kim, Su Bum Park, Hyeong Seok Nam, Dae Gon Ryu
The Korean Journal of Gastroenterology.2017; 70(1): 21.     CrossRef
An Early Gastric Cancer Patient With Pleural Metastatic Recurrence
Asako Shimazaki, Takao Katsube, Kentaro Yamaguchi, Atsuko Usuda, Minoru Murayama, Soihi Konno, Shinichi Asaka, Hajime Yokomizo, Kazuhiko Yoshimatsu, Shunichi Shiozawa, Takeshi Shimakawa, Yoshihiko Naritaka
International Surgery.2016; 101(1-2): 84.     CrossRef
Collagen Nanofibers Facilitated Presynaptic Maturation in Differentiated Neurons from Spinal-Cord-Derived Neural Stem Cells through MAPK/ERK1/2-Synapsin I Signaling Pathway
Yanling Yin, Peng Huang, Zhu Han, Guojun Wei, Changwei Zhou, Jian Wen, Bo Su, Xiaoqin Wang, Yansong Wang
Biomacromolecules.2014; 15(7): 2449.     CrossRef