Endoscopic Treatment of Pancreatic Calculi
Yong Hoon Kim, Sung Ill Jang, Kwangwon Rhee, Dong Ki Lee
Clin Endosc. 2014;47(3):227-235.   Published online 2014 May 31     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2014.47.3.227
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Laparoscopic pancreatic duct incision and stone removal and T-type tube drainage for pancreatic duct stone: A case report and review of literature
Yang Bai, Shi-An Yu, Li-Yuan Wang, Dao-Jun Gong
World Journal of Clinical Cases.2018; 6(13): 679.     CrossRef
Endoscopic Therapies for Chronic Pancreatitis
Jeffrey M. Adler, Timothy B. Gardner
Digestive Diseases and Sciences.2017; 62(7): 1729.     CrossRef
Rectally administered indomethacin to prevent post-ESWL-pancreatitis (RIPEP): study protocol for a randomized controlled trial
Yang-Yang Qian, Hui Chen, Xin-Ying Tang, Xi Jiang, Wei Qian, Wen-Bin Zou, Lei Xin, Bo Li, Yan-Fen Qi, Liang-Hao Hu, Duo-Wu Zou, Zhen-Dong Jin, Dong Wang, Yi-Qi Du, Luo-Wei Wang, Feng Liu, Zhao-Shen Li, Zhuan Liao
Trials.2017;[Epub]     CrossRef
Recent Advances in Management of Chronic Pancreatitis
Seon Mee Park
The Korean Journal of Gastroenterology.2015; 66(3): 144.     CrossRef