Update on Pancreatobiliary Stents: Stent Placement in Advanced Hilar Tumors
Sung Ill Jang, Dong Ki Lee
Clin Endosc. 2015;48(3):201-208.   Published online 2015 May 29     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2015.48.3.201
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Comparison of Unilateral With Bilateral Metal Stenting for Malignant Hilar Biliary Obstruction
Fei Teng, Yu-Tao Xian, Jia Lin, Yu Li, An-Le Wu
Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Tec.2019; 29(1): 43.     CrossRef
Percutaneous stent placement for malignant hilar biliary obstruction: a comparison between criss-cross and T-configuration techniques
C.H. Jeon, C.J. Yoon, N.J. Seong, H. Lee, J.H. Hwang, J. Kim
Clinical Radiology.2018; 73(4): 412.e9.     CrossRef
Placement of a Newly Designed Y-Configured Bilateral Self-Expanding Metallic Stent for Hilar Biliary Obstruction: A Pilot Study
Dechao Jiao, Kai Huang, Ming Zhu, Gang Wu, Jianzhuang Ren, Yanli Wang, Xinwei Han
Digestive Diseases and Sciences.2017; 62(1): 253.     CrossRef
Unilateral versus bilateral stent insertion for malignant hilar biliary obstruction
Gang Chang, Feng-Fei Xia, Hong-Fu Li, Su Niu, Yuan-Shun Xu
Abdominal Radiology.2017; 42(11): 2745.     CrossRef
Optimizing palliation of malignant hilar strictures by the use of endobiliary stents
Jeffery J. Easler, Stuart Sherman, Gregory A. Coté
Gastrointestinal Endoscopy.2017; 86(5): 828.     CrossRef
Palliative treatment with radiation-emitting metallic stents in unresectable Bismuth type III or IV hilar cholangiocarcinoma
Jian Lu, Jin-He Guo, Hai-Dong Zhu, Guang-Yu Zhu, Yong Wang, Qi Zhang, Li Chen, Chao Wang, Tian-Fan Pan, Gao-Jun Teng
ESMO Open.2017; 2(4): e000242.     CrossRef
Regional thermochemotherapy versus hepatic arterial infusion chemotherapy for palliative treatment of advanced hilar cholangiocarcinoma: a retrospective controlled study
Yaoting Chen, Huiqing Li, Xiongying Jiang, Dong Chen, Jiayan Ni, Hongliang Sun, Jianghong Luo, Herui Yao, Linfeng Xu
European Radiology.2016; 26(10): 3500.     CrossRef
Current Status of Biliary Metal Stents
Hyeong Seok Nam, Dae Hwan Kang
Clinical Endoscopy.2016; 49(2): 124.     CrossRef