Is the Balloon Dilation Duration in Endoscopic Papillary Balloon Dilation (EPBD) Related to the Occurrence of Post-EPBD Pancreatitis?
Dong Uk Kim
Clin Endosc 2015;48(1):6-7.   Published online 2015 Jan 31     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2015.48.1.6
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Dilation Time in Endoscopic Papillary Balloon Dilation for Common Bile Duct Stones
Yong-Hua Shen, Liu-Qing Yang, Yu-Ling Yao, Lei Wang, Yi-Yang Zhang, Jun Cao, Qi-Bin He, Xiao-Ping Zou, Yun-Hong Li
Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques.2017; 27(5): 351.     CrossRef