Clinical Application of Magnifying Endoscopy with Narrow-Band Imaging in the Stomach
Kenshi Yao
Clin Endosc 2015;48(6):481-490.   Published online 2015 Nov 30     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2015.48.6.481
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Could near focus endoscopy, narrow-band imaging, and acetic acid improve the visualization of microscopic features of stomach mucosa?
Admir Kurtcehajic, Enver Zerem, Tomislav Bokun, Ervin Alibegovic, Suad Kunosic, Ahmed Hujdurovic, Amir Tursunovic, Kenana Ljuca
World Journal of Gastrointestinal Endoscopy.2024; 16(3): 157.     CrossRef
The investigation of volatile organic compounds in diagnosing (early) esophageal squamous cell carcinoma and gastric adenocarcinoma
Hang Yang, Chengfang Xiang, Yi Mou, Xinyue Zhou, Wenwen Li, Yixiang Duan, Bing Hu
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2023; 149(10): 7029.     CrossRef
Approach for the Management of Indefinite-for-neoplasia Lesions Detected on Gastric Mucosal Biopsy
Dae Gon Ryu, Cheol Woong Choi
The Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research.2023; 23(1): 7.     CrossRef
Magnifying Endoscopy with Narrow-Band Imaging for Duodenal Neuroendocrine Tumors
Gwang Ha Kim, Kiyoun Yi, Dong Chan Joo, Moon Won Lee, Hye Kyung Jeon, Bong Eun Lee
Journal of Clinical Medicine.2023; 12(9): 3106.     CrossRef
Lightweight deep learning model incorporating an attention mechanism and feature fusion for automatic classification of gastric lesions in gastroscopic images
Lingxiao Wang, Yingyun Yang, Aiming Yang, Ting Li
Biomedical Optics Express.2023; 14(9): 4677.     CrossRef
Advanced gastric cancer detected during regular follow-up after eradication of Helicobacter pylori
Masami Tanaka, Daisuke Kikuchi, Hiroyuki Odagiri, Atsuko Hosoi, Yugo Suzuki, Takayuki Okamura, Yorinari Ochiai, Junnosuke Hayasaka, Yutaka Mitsunaga, Kosuke Nomura, Satoshi Yamashita, Akira Matsui, Yutaka Takazawa, Shu Hoteya
Clinical Journal of Gastroenterology.2022; 15(2): 358.     CrossRef
Usefulness of artificial intelligence in early gastric cancer
Alba Panarese
WArtificial Intelligence in Cancer.2022; 3(2): 17.     CrossRef
Risk factors for early gastric cancer: focus on Helicobacter pylori gastritis
Hee Seok Moon
Journal of the Korean Medical Association.2022; 65(5): 259.     CrossRef
Gastric Cancer
Dalton A. Norwood, Eleazar Montalvan-Sanchez, Ricardo L. Dominguez, Douglas R. Morgan
Gastroenterology Clinics of North America.2022; 51(3): 501.     CrossRef
Demarcation Line Determination for Diagnosis of Gastric Cancer Disease Range Using Unsupervised Machine Learning in Magnifying Narrow-Band Imaging
Shunsuke Okumura, Misa Goudo, Satoru Hiwa, Takeshi Yasuda, Hiroaki Kitae, Yuriko Yasuda, Akira Tomie, Tatsushi Omatsu, Hiroshi Ichikawa, Nobuaki Yagi, Tomoyuki Hiroyasu
Diagnostics.2022; 12(10): 2491.     CrossRef
Clinical Role of Magnifying Endoscopy with Narrow-band Imaging in the Diagnosis of Early Gastric Cancer
Soo In Choi
Journal of Digestive Cancer Research.2022; 10(2): 56.     CrossRef
NBI utility in oncologic surgery: An organ by organ review
Francesca Boscolo Nata, Giancarlo Tirelli, Vincenzo Capriotti, Alberto Vito Marcuzzo, Erica Sacchet, Azzurra Nicole Šuran-Brunelli, Nicolò de Manzini
Surgical Oncology.2021; 36: 65.     CrossRef
Magnifying Power: New Endoscopic Tools for the Diagnosis of Krukenberg Tumor
Hannah Ramrakhiani, Aarushi K. Thaker, Albert Pisani, Ankur Sangoi, George Triadafilopoulos
Digestive Diseases and Sciences.2021; 66(10): 3296.     CrossRef
Identifying early gastric cancer under magnifying narrow-band images with deep learning: a multicenter study
Hao Hu, Lixin Gong, Di Dong, Liang Zhu, Min Wang, Jie He, Lei Shu, Yiling Cai, Shilun Cai, Wei Su, Yunshi Zhong, Cong Li, Yongbei Zhu, Mengjie Fang, Lianzhen Zhong, Xin Yang, Pinghong Zhou, Jie Tian
Gastrointestinal Endoscopy.2021; 93(6): 1333.     CrossRef
Dynamic diagnosis of early gastric cancer with microvascular blood flow rate using magnifying endoscopy (with video): A pilot study
Hiroya Ueyama, Noboru Yatagai, Atsushi Ikeda, Yoichi Akazawa, Hiroyuki Komori, Tsutomu Takeda, Kohei Matsumoto, Kumiko Ueda, Kenshi Matsumoto, Daisuke Asaoka, Mariko Hojo, Takashi Yao, Akihito Nagahara
Journal of Gastroenterology and Hepatology.2021; 36(7): 1927.     CrossRef
Diagnostic Ability of Magnifying Narrow-Band Imaging for the Extent of Early Gastric Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis
Yingying Hu, Xueqin Chen, Maher Hendi, Jianmin Si, Shujie Chen, Yanyong Deng, Bruno Annibale
Gastroenterology Research and Practice.2021; 2021: 1.     CrossRef
Image-Enhanced Endoscopy and Its Corresponding Histopathology in the Stomach
Hisashi Doyama, Hiroyoshi Nakanishi, Kenshi Yao
Gut and Liver.2021; 15(3): 329.     CrossRef
Systematic Review on Optical Diagnosis of Early Gastrointestinal Neoplasia
Andrej Wagner, Stephan Zandanell, Tobias Kiesslich, Daniel Neureiter, Eckhard Klieser, Josef Holzinger, Frieder Berr
Journal of Clinical Medicine.2021; 10(13): 2794.     CrossRef
Sporadic fundic gland polyps with dysplasia or carcinoma: Clinical and endoscopic characteristics
Wataru Sano, Fumihiro Inoue, Daizen Hirata, Mineo Iwatate, Santa Hattori, Mikio Fujita, Yasushi Sano
World Journal of Gastrointestinal Oncology.2021; 13(7): 487.     CrossRef
Sporadic fundic gland polyps with dysplasia or carcinoma: Clinical and endoscopic characteristics
Wataru Sano, Fumihiro Inoue, Daizen Hirata, Mineo Iwatate, Santa Hattori, Mikio Fujita, Yasushi Sano
World Journal of Gastrointestinal Oncology.2021; 13(7): 662.     CrossRef
Controversies in EUS: Do we need miniprobes?
Hans Seifert, Pietro Fusaroli, PaoloGiorgio Arcidiacono, Barbara Braden, Felix Herth, Michael Hocke, Alberto Larghi, Bertrand Napoleon, Mihai Rimbas, BogdanSilvio Ungureanu, Adrian Sãftoiu, AnandV Sahai, ChristophF Dietrich
Endoscopic Ultrasound.2021; 10(4): 246.     CrossRef
Application of Current Image-Enhanced Endoscopy in Gastric Diseases
Wansik Lee
Clinical Endoscopy.2021; 54(4): 477.     CrossRef
Feasibility of standardized procedures of white light gastroscopy for clinical practice: A multicenter study in China
Qiang Wang, Sheng Yu Zhang, Xi Wu, Fang Yao, Wei Xun Zhou, Ning Li Chai, Shu Tian Zhang, Jian Yu Hao, Jing Wu, Ji Chang Zhang, Bao Hong Xu, Li Xia Hu, Ai Ming Yang
Journal of Digestive Diseases.2021; 22(11): 656.     CrossRef
Convolutional neural network for the diagnosis of early gastric cancer based on magnifying narrow band imaging
Lan Li, Yishu Chen, Zhe Shen, Xuequn Zhang, Jianzhong Sang, Yong Ding, Xiaoyun Yang, Jun Li, Ming Chen, Chaohui Jin, Chunlei Chen, Chaohui Yu
Gastric Cancer.2020; 23(1): 126.     CrossRef
Endoscopic acanthosis nigricans appearance: A novel specific marker for diagnosis of low‐grade intraepithelial neoplasia
Jinnian Cheng, Xianjun Xu, Qian Zhuang, Shengzheng Luo, Xiaoyuan Gong, Xiaowan Wu, Xinjian Wan, Hui Zhou
Journal of Gastroenterology and Hepatology.2020; 35(8): 1372.     CrossRef
Clinicopathological features of early gastric cancers arising in Helicobacter pylori uninfected patients
Chiko Sato, Kingo Hirasawa, Yoko Tateishi, Yuichiro Ozeki, Atsushi Sawada, Ryosuke Ikeda, Takehide Fukuchi, Masafumi Nishio, Ryosuke Kobayashi, Makomo Makazu, Hiroaki Kaneko, Yoshiaki Inayama, Shin Maeda
World Journal of Gastroenterology.2020; 26(20): 2618.     CrossRef
Narrowband imaging with near‐focus magnification for discriminating the gastric tumor margin before endoscopic resection: A prospective randomized multicenter trial
Jung‐Wook Kim, Yunho Jung, Jae‐Young Jang, Gwang Ha Kim, Byoung Wook Bang, Jun Chul Park, Hyuk Soon Choi, Jun‐Hyung Cho
Journal of Gastroenterology and Hepatology.2020; 35(11): 1930.     CrossRef
Clinical applicability of gastroscopy with narrow-band imaging for the diagnosis of Helicobacter pylori gastritis, precancerous gastric lesion, and neoplasia
Jun-Hyung Cho, Seong Ran Jeon, So-Young Jin
World Journal of Clinical Cases.2020; 8(14): 2902.     CrossRef
A new exploration of white globe appearance (WGA) in ulcerative lesions
Jinnian Cheng, Jie Xia, Qian Zhuang, Xianjun Xu, Xiaowan Wu, Xinjian Wan, Jing Wang, Hui Zhou
Zeitschrift für Gastroenterologie.2020; 58(08): 754.     CrossRef
Tapering body stiffness shortens upper gastrointestinal examination via transoral insertion with ultrathin endoscope
Satoshi Ono, Shun Ito, Kyohei Maejima, Shosuke Hosaka, Kiyotaka Umeki, Shin-ichiro Sato
Endoscopy International Open.2020; 08(12): E1748.     CrossRef
Diagnosis and treatment of the gastric adenoma and Helicobacter pylori-negative atrophic gastritis: clinical case
R.O. Kuvaev, O.B. Tkachenko, A.N. Sidorova, E.A. Krainova, S.V. Kashin, A.A. Kuvaeva
Dokazatel'naya gastroenterologiya.2020; 9(4): 83.     CrossRef
Endoscopic microanatomy of the normal gastrointestinal mucosa with narrow band technology and magnification
Hugo Uchima, Kenshi Yao
Gastroenterología y Hepatología.2019; 42(2): 117.     CrossRef
Endoscopic microanatomy of the normal gastrointestinal mucosa with narrow band technology and magnification
Hugo Uchima, Kenshi Yao
Gastroenterología y Hepatología (English Edition).2019; 42(2): 117.     CrossRef
How to adjust endoscopic findings to histopathological findings of the stomach: a “histopathology-oriented” correspondence method helps to understand endoscopic findings
Yasuko Fujita, Mitsuo Kishimoto, Osamu Dohi, Kazuhiro Kamada, Atsushi Majima, Reiko Kimura-Tsuchiya, Nobuaki Yagi, Hideyuki Konishi, Yuji Naito, Yoshinori Harada, Hideo Tanaka, Eiichi Konishi, Tamotsu Sugai, Akio Yanagisawa
Gastric Cancer.2018; 21(3): 573.     CrossRef
Diagnostic performance of routine esophagogastroduodenoscopy using magnifying endoscope with narrow‐band imaging for gastric cancer
Shoichi Yoshimizu, Yorimasa Yamamoto, Yusuke Horiuchi, Masami Omae, Toshiyuki Yoshio, Akiyoshi Ishiyama, Toshiaki Hirasawa, Tomohiro Tsuchida, Junko Fujisaki
Digestive Endoscopy.2018; 30(1): 71.     CrossRef
Efficacy of narrow-band imaging for detecting intestinal metaplasia in adult patients with symptoms of dyspepsia
S. Sobrino-Cossío, J.M. Abdo Francis, F. Emura, E.S. Galvis-García, M.L. Márquez Rocha, G. Mateos-Pérez, C.B. González-Sánchez, N. Uedo
Revista de Gastroenterología de México (English Edition).2018; 83(3): 245.     CrossRef
La eficacia de la imagen de banda estrecha para la detección de metaplasia intestinal en pacientes adultos con síntomas de dispepsia
S. Sobrino-Cossío, J.M. Abdo Francis, F. Emura, E.S. Galvis-García, M.L. Márquez Rocha, G. Mateos-Pérez, C.B. González-Sánchez, N. Uedo
Revista de Gastroenterología de México.2018; 83(3): 245.     CrossRef
Role of SpyGlass-DStm in the preoperative assessment of pancreatic intraductal papillary mucinous neoplasm involving the main pancreatic duct
Takao Ohtsuka, Yoshitaka Gotoh, Yohei Nakashima, Yoshifumi Okayama, So Nakamura, Makiko Morita, Mohammed Y.F. Aly, Vittoria Vanessa D.M. Velasquez, Yasuhisa Mori, Yoshihiko Sadakari, Kohei Nakata, Yoshihiro Miyasaka, Kousei Ishigami, Nao Fujimori, Naoki M
Pancreatology.2018; 18(5): 566.     CrossRef
A Theoretical Model: Elastic Analysis of the Evolution of the Crypt Opening Between the Fundic Gland and the Pyloric Gland
Fei Xiong, Xiao Gang Liu
Frontiers in Physiology.2018;[Epub]     CrossRef
Advanced imaging and therapeutic endoscopy
Chaitanya Pant, Mojtaba S. Olyaee, Amit Rastogi
Techniques in Gastrointestinal Endoscopy.2017; 19(3): 151.     CrossRef
An update on gastric cancer
Syed A. Ahmad, Brent T. Xia, Christina E. Bailey, Daniel E. Abbott, Beth A. Helmink, Meghan C. Daly, Ramya Thota, Cameron Schlegal, Leah K. Winer, S. Ameen Ahmad, Ali H. Al Humaidi, Alexander A Parikh
Current Problems in Surgery.2016; 53(10): 449.     CrossRef