Esophageal Lymphoepithelioma-Like Carcinoma with Unique Daisy-Like Appearance
Sehmus Olmez, Alper Can, Alpaslan Yavuz, Umit Haluk İliklerden, Gulay Bulut
Clin Endosc 2015;48(6):549-552.   Published online 2015 Nov 30     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2015.48.6.549
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Analysis of genetic profiling, pathomics signature, and prognostic features of primary lymphoepithelioma‐like carcinoma of the renal pelvis
Bo Fan, Yuanbin Huang, Hongshuo Zhang, Tingyu Chen, Shenghua Tao, Xiaogang Wang, Shuang Wen, Honglong Wang, Zhe Lin, Tianqing Liu, Hongxian Zhang, Tao He, Xiancheng Li
Molecular Oncology.2022; 16(20): 3666.     CrossRef
Primary lymphoepithelioma-like carcinoma of the esophagus with metastatic lymph node and gastric cancer
Kosuke Narumiya, Yosuke Yagawa, Kenji Kudo, Shinsuke Maeda, Yukinori Toyoshima, Kyohei Ogawa, Sho Izumika, Kimito Harada, Masayuki Itabashi, Harushi Osugi
Clinical Journal of Gastroenterology.2021; 14(5): 1329.     CrossRef