The Colonoscopist's Expertise Affects the Characteristics of Detected Polyps
Da Kyoung Jung, Tae Oh Kim, Mi Seon Kang, Mo Se Kim, Min Sik Kim, Young Soo Moon
Clin Endosc. 2016;49(1):61-68.   Published online 2016 Jan 28     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2016.49.1.61
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Will purposely seeking detect more colorectal polyps than routine performing during colonoscopy?
Yanliu Chu, Juan Zhang, Ping Wang, Tian Li, Shuyi Jiang, Qinfu Zhao, Feng Liu, Xiaozhong Gao, Xiuli Qiao, Xiaofeng Wang, Zhenhe Song, Heye Liang, Jing Yue, Enqiang Linghu
Medicine.2020; 99(42): e22738.     CrossRef
Study on the influence of assistant experience on the quality of colonoscopy
Lixia Fu, Mugen Dai, Junwei Liu, Hua Shi, Jundi Pan, Yanmei Lan, Miaoxia Shen, Xiaoduo Shao, Bin Ye
Medicine.2019; 98(45): e17747.     CrossRef
Colonoscopy procedural volume increases adenoma and polyp detection rates in gastroenterologytrainees
Emad Qayed, Ravi Vora, Sara Levy, Roberd M Bostick
World Journal of Gastrointestinal Endoscopy.2017; 9(11): 540.     CrossRef