An Ultrathin Endoscope with a 2.4-mm Working Channel Shortens the Esophagogastroduodenoscopy Time by Shortening the Suction Time
Satoshi Shinozaki, Yoshimasa Miura, Yuji Ino, Kenjiro Shinozaki, Alan Kawarai Lefor, Hironori Yamamoto
Clin Endosc. 2016;49(1):100-100.   Published online 2016 Jan 28     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2016.49.1.100
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Animal experimental studies using small intestine endoscope
Jin-Hua Liu, Dan-Yang Liu, Li Wang, Li-Ping Han, Zhe-Yu Qi, Hai-Jun Ren, Yan Feng, Feng-Ming Luan, Liang-Tian Mi, Shu-Mei Shan
World Journal of Gastroenterology.2017; 23(20): 3684.     CrossRef