Efficacy of Albis for the Prevention of Gastric Mucosal Injury Concomitant with the Use of Low-Dose Aspirin: A Prospective, Randomized, Placebo-Controlled Study
Sang Gyun Kim, Nayoung Kim, Sung Kwan Shin, In Kyung Sung, Su Jin Hong, Hyo-Jin Park
Clin Endosc 2017;50(2):179-184.   Published online 2016 May 19     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2016.031
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Xiaojianzhong decoction attenuates gastric mucosal injury by activating the p62/Keap1/Nrf2 signaling pathway to inhibit ferroptosis
Juan Chen, Jiaxiang Zhang, Ting Chen, Shengchuan Bao, Jingtao Li, Hailiang Wei, Xin Hu, Yan Liang, Fanrong Liu, Shuguang Yan
Biomedicine & Pharmacotherapy.2022; 155: 113631.     CrossRef
A measure of asymmetry for ordinal square contingency tables with an application to modified LANZA score data
Satoru Shinoda, Kouji Yamamoto, Kouji Tahata, Sadao Tomizawa
Journal of Applied Statistics.2020; 47(7): 1251.     CrossRef