How to Interpret the Pathological Report before and after Endoscopic Submucosal Dissection of Early Gastric Cancer
Dae Young Cheung, Soo-Heon Park
Clin Endosc 2016;49(4):327-331.   Published online 2016 Jul 25     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2016.082
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Application of the convolution neural network in determining the depth of invasion of gastrointestinal cancer: a systematic review and meta-analysis
Ruo Wu, Kaiwen Qin, Yuxin Fang, Yuyuan Xu, Haonan Zhang, Wenhua Li, Xiaobei Luo, Zelong Han, Side Liu, Qingyuan Li
Journal of Gastrointestinal Surgery.2024; 28(4): 538.     CrossRef
Comparison of two pathological processing methods for large endoscopic submucosal dissection (ESD) specimens
Zixiang Yu, Dongxian Jiang, Wen Huang, Rongkui Luo, Haixing Wang, Jieakesu Su, Jia Liu, Chen Xu, Yingyong Hou
Journal of Clinical Pathology.2023; 76(11): 757.     CrossRef
Establishment and validation of a clinical diagnostic model for gastric low-grade intraepithelial neoplasia
Ting Sun, Xi-quan Ke, Meng Wang, Qi-zhi Wang
Medicine.2023; 102(46): e35515.     CrossRef
Artificial Intelligence Assisted Topographic Mapping System for Endoscopic Submucosal Dissection Specimens
Yu Xiao, Zhigang Song, Shuangmei Zou, Yan You, Jie Cui, Shuhao Wang, Calvin Ku, Xi Wu, Xiaowei Xue, Wenqi Han, Weixun Zhou
Frontiers in Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
Comparative analysis of differences between preoperative endoscopic biopsy and postoperative pathological examination for diagnosis of gastric intraepithelial neoplasia
Yangqing Wu, Jianzhong Sang, Jianbo Zhou, Ying Fang
Journal of International Medical Research.2021; 49(3): 030006052199492.     CrossRef
Clinical Outcomes of Endoscopic Resection for Low-Grade Dysplasia and High-Grade Dysplasia on Gastric Pretreatment Biopsy: Korea ESD Study Group
Jung Won Jeon, Soo Jin Kim, Jae Young Jang, Sun-Moon Kim, Chul-Hyun Lim, Jae Myung Park, Su Jin Hong, Chan Gyoo Kim, Seong Woo Jeon, Si Hyung Lee, Jae Kyu Sung, Gwang Ho Baik
Gut and Liver.2021; 15(2): 225.     CrossRef
Pathology perspective on endoscopic full thickness resection
Ladan Fazlollahi, Helen E. Remotti
Techniques in Gastrointestinal Endoscopy.2019; 21(1): 7.     CrossRef
Optimal processing of ESD specimens to avoid pathological artifacts
L. Reggiani Bonetti, R. Manta, M. Manno, R. Conigliaro, G. Missale, G. Bassotti, V. Villanacci
Techniques in Coloproctology.2018; 22(11): 857.     CrossRef