Metal Stent Placement in the Afferent Loop Obstructed by Peritoneal Metastases—Experience of Five Cases
Yoshihide Kanno, Tetsuya Ohira, Yoshihiro Harada, Yoshiki Koike, Taku Yamagata, Megumi Tanaka, Tomohiro Shimada, Kei Ito
Clin Endosc 2018;51(3):299-303.   Published online 2018 Apr 18     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2018.005
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Early and late effects of endoscopic interventions in patients with malignant afferent loop syndrome: A single‐center experience and literature review
Kenjiro Yamamoto, Takao Itoi, Yukitoshi Matsunami, Atsushi Sofuni, Takayoshi Tsuchiya, Shuntaro Mukai, Hiroyuki Kojima, Hirohito Minami, Ryosuke Nakatsubo, Ryosuke Tonozuka
Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences.2024; 31(2): 120.     CrossRef
Efficacy and safety of endoscopic stent placement for afferent loop obstruction using a short double‐balloon endoscopy
Takashi Ito, Masaaki Shimatani, Masataka Masuda, Koh Nakamaru, Toshiyuki Mitsuyama, Norimasa Fukata, Tsukasa Ikeura, Makoto Takaoka, Kazuichi Okazaki, Makoto Naganuma
DEN Open.2023;[Epub]     CrossRef
Endoscopic Transluminal Stent Placement for Malignant Afferent Loop Obstruction
Chinatsu Yonekura, Takashi Sasaki, Takafumi Mie, Takeshi Okamoto, Tsuyoshi Takeda, Takaaki Furukawa, Yuto Yamada, Akiyoshi Kasuga, Masato Matsuyama, Masato Ozaka, Naoki Sasahira
Journal of Clinical Medicine.2022; 11(21): 6357.     CrossRef
Clinical management for malignant afferent loop obstruction
Arata Sakai, Hideyuki Shiomi, Atsuhiro Masuda, Takashi Kobayashi, Yasutaka Yamada, Yuzo Kodama
World Journal of Gastrointestinal Oncology.2021; 13(7): 509.     CrossRef
Clinical management for malignant afferent loop obstruction
Arata Sakai, Hideyuki Shiomi, Atsuhiro Masuda, Takashi Kobayashi, Yasutaka Yamada, Yuzo Kodama
World Journal of Gastrointestinal Oncology.2021; 13(7): 684.     CrossRef
Endoscopic Ultrasound-Guided Gastroenterostomy for Afferent Loop Syndrome
Hideyuki Shiomi, Arata Sakai, Ryota Nakano, Shogo Ota, Takashi Kobayashi, Atsuhiro Masuda, Hiroko Iijima
Clinical Endoscopy.2021; 54(6): 810.     CrossRef
Usefulness of endoscopic metal stent placement for malignant afferent loop obstruction
Akihiko Kida, Hidenori Kido, Toshiki Matsuo, Atsuyoshi Mizukami, Masaaki Yano, Fumitaka Arihara, Koichiro Matsuda, Kohei Ogawa, Mitsuru Matsuda, Akito Sakai
Surgical Endoscopy.2020; 34(5): 2103.     CrossRef
Endoscopic Self-Expandable Metal Stent Placement for Malignant Afferent Loop Obstruction After Pancreaticoduodenectomy: A Case Series and Review
Arata Sakai, Hideyuki Shiomi, Takao Iemoto, Ryota Nakano, Takuya Ikegawa, Takashi Kobayashi, Atsuhiro Masuda, Yuzo Kodama
Clinical Endoscopy.2020; 53(4): 491.     CrossRef
Endoscopic nasogastric tube insertion for treatment of benign afferent loop obstruction after radical gastrectomy for gastric cancer
Yuning Cao, Xiangheng Kong, Daogui Yang, Senlin Li
Medicine.2019; 98(28): e16475.     CrossRef
Enteral self-expandable metal stent placement for malignant afferent limb syndrome using single-balloon enteroscope: report of five cases
Kei Yane, Akio Katanuma, Tsuyoshi Hayashi, Kuniyuki Takahashi, Toshifumi Kin, Kazumasa Nagai, Kazunari Tanaka, Naohiro Komatsu, Masato Endo, Yousuke Kobayashi, Yukiko Takigawa, Ran Utsunomiya
Endoscopy International Open.2018; 06(11): E1330.     CrossRef