Photodynamic Therapy for Esophageal Cancer
Takahiro Inoue, Ryu Ishihara
Clin Endosc. 2021;54(4):494-498.   Published online 2020 May 19     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2020.073
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Novel sulfonamide porphyrin TBPoS-2OH used in photodynamic therapy for malignant melanoma
Zhaohai Pan, Jiaojiao Fan, Qi Xie, Xin Zhang, Wen Zhang, Qing Ren, Minjing Li, Qiusheng Zheng, Jun Lu, Defang Li
Biomedicine & Pharmacotherapy.2021; 133: 111042.     CrossRef
Photodynamic Therapy—An Up-to-Date Review
Adelina-Gabriela Niculescu, Alexandru Mihai Grumezescu
Applied Sciences.2021; 11(8): 3626.     CrossRef