Utility of the Gel Immersion Method for Treating Massive Colonic Diverticular Bleeding
Kazuki Yamamoto, Yasutoshi Shiratori, Takashi Ikeya
Clin Endosc 2021;54(2):256-260.   Published online 2020 Aug 11     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2020.081
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Successful direct clipping of the bleeding source of a colonic diverticular hemorrhage using the “long-hood gel-filling” method
Satoshi Abiko, Koji Hirata, Kazuharu Suzuki, Kenji Kinoshita, Kazuteru Hatanaka, Yoshiya Yamamoto, Hirohito Naruse
Endoscopy.2023; 55(S 01): E606.     CrossRef
Utility of under-gel endoscopic mucosal resection with partial submucosal injection for a laterally spreading tumor
Kazuki Yamamoto, Naoki Kanomata, Takashi Ikeya
Endoscopy.2022; 54(03): E88.     CrossRef
Localizing spontaneously hemostatic colonic diverticular bleeding using VISCOCLEAR gel: A case report
Daisuke Suto, Masashi Yoshida, Takaaki Otake, Eiichiro Ichiishi, Kiichi Sato, Yosuke Osawa, Hirotoshi Ebinuma, Hironori Odaira, Yutaka Suzuki, Yutaka Kohgo
Annals of Medicine & Surgery.2022;[Epub]     CrossRef
Gel Immersion Endoscopic Mucosal Resection (EMR) for Superficial Nonampullary Duodenal Epithelial Tumors May Reduce Procedure Time Compared with Underwater EMR (with Video)
Takeshi Yamashina, Masaaki Shimatani, Yu Takahashi, Masahiro Takeo, Natsuko Saito, Hironao Matsumoto, Takeshi Kasai, Masataka Kano, Kimi Sumimoto, Toshiyuki Mitsuyama, Hiroyuki Marusawa, Akiyoshi Nishio, Takafumi Yuba, Toshihito Seki, Makoto Naganuma, Tat
Gastroenterology Research and Practice.2022; 2022: 1.     CrossRef
Digital compression for hemostasis in acute hemorrhagic rectal ulcer: a report of 4 cases and review of the literature
Takeshi Okamoto, Ayaka Takasu, Takaaki Yoshimoto, Kazuki Yamamoto, Yasutoshi Shiratori, Takashi Ikeya, Katsuyuki Fukuda
Clinical Journal of Gastroenterology.2021; 14(3): 796.     CrossRef
Efficiency of a novel gel product for duodenal ulcer bleeding
Shuichi Miyamoto, Kazuharu Suzuki, Kenji Kinoshita
Digestive Endoscopy.2021;[Epub]     CrossRef
Development of a gel dedicated to gel immersion endoscopy
Tomonori Yano, Atsushi Ohata, Yuji Hiraki, Makoto Tanaka, Satoshi Shinozaki, Alan Kawarai Lefor, Hironori Yamamoto
Endoscopy International Open.2021; 09(06): E918.     CrossRef
Gel immersion endoscopy: Innovation in securing the visual field – Clinical experience with 265 consecutive procedures
Tomonori Yano, Takahito Takezawa, Kousei Hashimoto, Ayako Ohmori, Satoshi Shinozaki, Manabu Nagayama, Hirotsugu Sakamoto, Yoshimasa Miura, Yoshikazu Hayashi, Keijiro Sunada, Alan Kawarai Lefor, Hironori Yamamoto
Endoscopy International Open.2021; 09(07): E1123.     CrossRef