Aerosol extractor for COVID-2019 prevention during endoscopic procedure
Takuto Hikichi, Tsunetaka Kato, Ryoichiro Kobashi, Minami Hashimoto, Jun Nakamura
Clin Endosc 2022;55(6):815-818.   Published online 2022 Aug 29     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2022.025
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Retrospective study about clinical severity and epidemiological analysis of the COVID-19 Omicron subvariant lineage-infected patients in Hohhot, China
Yanhai Wang, Guohui Yu, Jingru Shi, Xiaqing Zhang, Jianxin Huo, Meng Li, Jiaxi Chen, Liyuan Yu, Yan Li, Zhiliang Han, Jianwen Zhang, Xuna Ren, Yujie Wang, Wu Yuntana
BMC Infectious Diseases.2024;[Epub]     CrossRef